Privacy beleid van Cassis NV

In het kader van huidig privacy beleid (« Privacy beleid »), dient onder « Persoonsgegevens » te worden verstaan, elk gegeven met een persoonlijk karakter zoals gedefinieerd in het EU Reglement 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, ter vervanging van de directieve 94/46/CE ( “Algemene Verordening Gegevensbescherming”) of elke wijzigende Europese verordening, alsook de toepasselijke wet met betrekking tot nationale omzetting  (tezamen de « Privacywet »).

Cassis, zoals hieronder meer in detail wordt beschreven, is bijzonder bezorgd om het zorgvuldige beheer van de Persoonsgegevens die u verstrekt. Huidig Privacy Beleid legt uit hoe Cassis bepaalde Persoonsgegevens over u verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt, tijdens uw gebruik van de website van Cassis www.cassis.be (de « Site ») en verbonden diensten, of in navolging van uw registratie bij de Site, loyaliteitsprogramma, nieuwsbrief en/of andere verbonden diensten van Cassis, tijdens uw bezoek van de Site of in een winkel van Cassis (de « Diensten »).

Cassis respecteert uw persoonlijke levenssfeer en de manier waarop u ervoor kiest om gegevens te verstrekken. Cassis erkent de noodzaak van een adequate bescherming en beheer van de verzamelde Persoonsgegevens. Cassis voert haar zakelijke activiteiten uit overeenkomstig huidig Privacy Beleid teneinde u te helpen te begrijpen welke soorten Persoonsgegevens Cassis kan verzamelen, hoe de Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden, en met wie de Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden.

Cassis verwerkt uw Persoonsgegevens overeenkomstig de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site, de algemene verkoopvoorwaarden van Cassis (gezamenlijk de « AG »), huidig Privacy Beleid en de Privacywet. Wanneer u toegang tot de Site krijgt of wanneer u de Site bezoekt of gebruikt, aanvaardt u de AV en gaat akkoord met de toepassing van huidig Privacy Beleid. U machtigt Cassis om uw Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met en voor de erin gedefinieerde doeleinden. De AV en huidig Privacy Beleid zijn beschikbaar op de Site.

Teneinde uw persoonlijke levenssfeer te respecteren, staat Cassis u niet toe om een gebruiksaccount op de Site te creëren als u jonger dan 16 jaar bent. Bovendien, als u jonger dan 16 jaar bent, mag u de Site niet gebruiken en wordt u desgevallend gevraagd om de Site onmiddellijk te verlaten.

Als u tussen 16 en 18 jaar bent, raadt Cassis u ten zeerste aan om de Site niet te gebruiken, en zonder beperking, om geen aankoop te doen in de online shop van de Site (de « Online Shop » ), zonder de voorafgaande toestemming van een ouder of wettelijke voogd te vragen.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is Cassis NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1440 Braine-le-Château, Parc Industriel(W-B) 9, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr. 0676.848.776 (« Cassis »). Huidig Privacy Beleid stelt de voorwaarden vast onder dewelke Cassis uw Persoonsgegevens mag verwerken, indien nodig met uw toestemming. Cassis treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking op grond van de Privacywet.

Andersinds, als moeder van de onderneming Cassis, M.G. FINANCES SA een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1440 Braine-le-Château, Parc Industriel(W-B) 9, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr. 0472.140.768, handelt als co-verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in samenwerking on onder dezelfde voorwaarden als Cassis S.A. Hierdoor geld dat elke verwijzing naar Cassis S.A. in de huidige privacy policy zich eveneens betrekt op M.G. Finances S.A.. Cassis S.A. en M.G. Finances S.A. organiseren hun relatie als co-verantwoordelijke in overeenstemming met de Privacywet.

2. Categorieën van verwerkte Persoonsgegevens
Cassis verzamelt uw Persoonsgegevens in het kader van het verstrekken van de Site en Diensten. Uw Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Cassis overeenkomstig huidig Privacy Beleid. De door Cassis verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens omvatten de volgende informatie:

2.1. « Surfgegevens ».
Deze zijn Persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site: identificatie van het apparaat dat u gebruikt om de Site te gebruiken (MAC-adres), IP-adres, geselecteerde taal, gegevens met betrekking tot wanneer u de Site gebruikt en hoe lang, informatie met betrekking tot uw besturingssysteem en type apparaat, zoekcriteria (zoals type artikel, maat en prijsklasse), bezochte pagina's, geraadpleegde artikelen.
2.2. « Accountgegevens ».
Deze zijn Persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zoals door u verstrekt of door Cassis gegenereerd tijdens de registratie en het aanmaken van uw gebruikersaccount of bij het bijwerken van een dergelijke gebruikersaccount: voor- en achternaam, telefoonnummer (optioneel), geboortedatum (optioneel), e-mail- en postadressen, wachtwoord, als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, als u in het bezit bent van een loyaliteitskaart (J/N), loyaliteitskaartnummer (indien van toepassing), log van aanvaarding van juridische documenten.
2.3. « Verzoekgegevens ».
Deze zijn de Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u via het online contactformulier een vraag aan Cassis wilt stellen: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), vraagtype, bestellingnummer indien van toepassing en opmerkingen.
2.4. « Online Shop Gegevens ».
Deze zijn de Persoonsgegevens met betrekking tot uw bestellingen/aankopen op de Site: voor- en achternaam, e-mail- en postadressen, telefoonnummer (optioneel), gedefinieerde of gewenste leveringsdatum (optioneel), afleveringsadres, bestelde artikelen, mogelijke voordelen/kortingen, betaalmethoden, bankgegevens, log van aanvaarding van juridische documenten.
2.5. « Nieuwsbriefgegevens».
Deze zijn de Persoonsgegevens die betrekking hebben tot uw abonnement op de Cassis nieuwsbrief: e-mailadres, voor- en achternaam, artikelen die op de Site worden besteld of geraadpleegd, log van aanvaarding van juridische documenten.
2.6. « Loyaliteitsgegevens ».
Deze zijn Persoonsgegevens die betrekking hebben tot uw registratie en uw gebruik van de loyaliteitskaart: e-mailadres, voor- en achternaam, toegekende of aan u toekomende voordelen/kortingen indien van toepassing, loyaliteitskaartnummer.
2.7. « Profielgegevens ».
Op basis van de Persoonsgegevens hierboven in huidige artikel 2, zal Cassis marketing profielen van de gebruiker aanmaken en opslaan.
2.8. « Wervingsgegevens ».
Deze zijn de informatie die u verstrekt wanneer u wilt solliciteren naar een baan bij Cassis: voor- en achternaam, e-mailadres, curriculum vitae gegevens, bericht, gewenste functie indien van toepassing.

3. Gevoelige Persoonsgegevens
Cassis zal geen enkele bijzondere categorie van Persoonsgegevens van u verzamelen of verwerken. De bijzondere categorieën van Persoonsgegevens worden vaak aangeduid als « gevoelige » persoonsgegevens en omvatten informatie met betrekking tot raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid of seksuele leven.

4. Doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens

Cassis verzamelt, verwerkt en gebruikt de Persoonsgegevens van u louter voor de in huidig Privacy Beleid vermelde doeleinden. De belangrijkste doeleinden waarvoor Cassis uw Persoonsgegevens verwerkt zijn: het verstrekken van de Site en de Diensten, het beheer van de contractuele relatie tussen u en Cassis, met begrip van uw lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma indien van toepassing, u toestaan aankopen te doen in de Online Shop en/of in fysieke winkels, uw verzoeken en vragen te beantwoorden en, indien van toepassing, uw sollicitaties voor een baan bij Cassis te verwerken en hierop te reageren. Bovendien kan Cassis uw Persoonsgegevens verwerken teneinde het gebruik van de Site en Diensten te monitoren, uw gebruik van de Online Shop en/of fysieke winkels, de gewoontes van de gebruikers te analyseren, uitbreidingen of nieuwe functies te ontwikkelen die de Site verbeteren en marktstudies uit te voeren. Voor zoveel als mogelijk, zal Cassis geaggregeerde gegevens (zijnde gegevens die u niet kunnen identificeren, noch worden gekoppeld aan u, zoals statistische gegevens), gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens verwerken, in plaats van Persoonsgegevens, wanneer de doeleinden van dergelijke verwerking op deze manier kan worden bereikt.

Als u toestemt in het gebruik van uw Persoonsgegevens voor commerciële en publicitaire communicatie-doeleinden, zal Cassis uw Persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden waarvoor u toestemming heeft verleend tot aan de intrekking van uw toestemming. Met uw uitdrukkelijke toestemming kan Cassis u, wanneer u uw e-mailadres en/of uw mobiele telefoonnummer meedeelt, per e-mail en/of SMS, of door middel van gepersonaliseerde « push » op bepaalde Sociale Netwerken of andere platformen waarmee u een account hebt, commerciële en reclamecommunicatie over Cassis en haar producten/diensten sturen. Indien u wenst dat uw Persoonsgegevens niet meer verwerkt worden voor commerciële en publicitaire communicatie-doeleinden, heeft u het recht om uw toestemming in dit verband, op elk moment, gratis en zonder opgave van reden, in te trekken. De procedure die in een dergelijk geval dient te worden gevolgd, wordt beschreven in artikel 11 van huidig Privacy Beleid.

Cassis kan uw Persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet zijn voorzien in huidig Privacy Beleid, op basis van een wettelijke toestemming of van uw toestemming. In elk geval zal Cassis u, voorafgaandelijk aan het gebruik van uw Persoonsgegevens voor andere doeleinden, informeren over de wijzigingen aan huidig Privacy Beleid. In geval van op een toestemming gebaseerde activiteiten, zal Cassis u de mogelijkheid bieden om niet akkoord te gaan met de wijzigingen.

5. Doorgifte van Persoonsgegevens
In het kader van (i) het verstrekken van de Site en Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de beschikbaarheid van de Online Shop, en (ii) uw gebruik ervan, kan Cassis gebruik maken van diensten van onderaannemers aan wie bepaalde Persoonsgegevens van u kunnen worden gecommuniceerd en ten aanzien van wie Cassis passende maatregelen heeft genomen voor de bescherming van uw Persoonsgegevens, overeenkomstig de Privacywet.

Cassis maakt gebruik van, op niet-exhaustieve wijze, dergelijke onderaannemers voor de hosting en het onderhoud van de Site, de opslag van databases, het beheer van het platform dat ten grondslag ligt aan de Online Shop, online betaaldiensten en logistieke diensten.

Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van het voorgaande en in het bijzonder met betrekking tot de implementatie van passende beschermingsmaatregelen door Cassis, kan Cassis – voor zover Cassis uw toestemming heeft verkregen voor de verwerking van uw e-mailadres voor directe marketing-doeleinden – uw e-mailadres, en enkel dit e-mailadres, doorgeven aan bepaalde beheerders van Sociale Netwerken of andere platformen, die partners van Cassis zijn. In het geval dat genoemde Sociale Netwerken of andere platformen een account identificeren dat aan uw e-mailadres is gekoppeld, kunnen commerciële en publicitaire communicaties van Cassis naar u worden verzonden door gepersonaliseerde « push » op deze Sociale Netwerken of andere platformen waarmee u een account heeft. Dit is mogelijk wanneer u de installatie van cookies door bepaalde Sociale Netwerken of platforms zoals Facebook en Google accepteert. Cassis verwijst in dit verband naar artikels 7 en 8 van huidig Privacy Beleid.

In het algemeen zal Cassis uw Persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, uitgezonderd het doorgeven van gegevens
- die zijn toegelaten door toepasselijke wetgeving, of
- genoemd in huidig artikel 5 of elders in huidig Privacy Beleid.

U stemt eveneens in met het doorgeven van uw Persoonsgegevens in geval van verkoop of overdracht, door Cassis, aan een derde, van het geheel of een deel van haar activiteiten of activa.

Voor zover het doorgeven van uw Persoonsgegevens betreft naar landen buiten de Europese Economische Ruimte waarvan de Europese Commissie niet heeft bepaald dat deze een toereikend niveau van bescherming van Persoonsgegevens bieden, zal Cassis erop toezien dat maatregelen worden genomen overeenkomstig de Privacywet.

6. Duur van de bewaring van Persoonsgegevens Uw Persoonsgegevens, verzamelend en verwerkt overeenkomstig huidig Privacy Beleid, zullen niet langer worden bewaard dan nodig is om de hierboven in artikel 4 vermelde doeleinden te bereiken. Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van het voorgaande, worden uw Surfgegevens, Accountgegevens, Online Shop Gegevens, Nieuwsbriefgegevens, Loyaliteitsgegevens en Profielgegevens bewaard zolang u gebruik maakt van de diensten van Cassis in verband waarmee de verwerking van die Persoonsgegevens plaatsvindt. Wanneer u een gebruikersaccount hebt aangemaakt of houder bent van een loyaliteitskaart, kunt u dit gebruikersaccount te allen tijde deactiveren of u terugtrekken uit het loyaliteitsprogramma door een verzoek daartoe te sturen naar Cassis, op het e-mailadres privacy@Cassis.be, met een kopie van uw identiteitskaart of een ander identificatiedocument, evenals elk document waaruit blijkt dat u de houder bent van dat gebruikersaccount of die loyaliteitskaart. Cassis zal dan uw gebruikersaccount in quarantaine plaatsen, zonder verdere actieve verwerking door Cassis. Uw Persoonsgegevens zullen volledig anoniem gemaakt worden, uitgezonderd in het geval dat Cassis een specifiek legitiem belang heeft om uw Persoonsgegevens voor een langere tijd te bewaren (bijvoorbeeld, voor zover de gegevens nodig zouden zijn om een vermeende inbreuk op de rechten van derden of om een wettelijke verplichting na te komen).

Uw Wervingsgegevens worden bewaard voor een periode van twee (2) jaren vanaf het besluit van Cassis om u al dan niet in dienst te nemen. Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van het voorgaande, worden uw Wervingsgegevens aan uw arbeidsovereenkomst gehecht en dus bewaard overeenkomstig de bepalingen van die arbeidsovereenkomst en het Cassis-werknemersreglement.

7. Gebruik van cookies
Om u een aantrekkelijk en aangenaam bezoek van de Site te kunnen bieden, stelt Cassis alles in het werk om uw ervaring zo individueel mogelijk te maken en de Site voortdurend te verbeteren.

Hiervoor maakt Cassis gebruik van cookies op de Site.

Een cookie is een klein elektronisch tekstbestand dat door een specifieke server via de browser van de gebruiker op het apparaat van de gebruiker wordt opgeslagen. Cookies bevatten gegevens over de gebruiker of zijn apparaat.

In het kader van het gebruik van de Site kunnen cookies worden geplaatst op uw apparaat om anonieme gegevens en Persoonsgegevens over u zoals geïdentificeerd in huidig Privacy Beleid te verzamelen.

Bij uw eerste bezoek aan de Website, zal informatie met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer en de toestemming voor het gebruik van cookies verschijnen in een « cookie banner » op de startpagina. Indien u doorgaat met het actief gebruik van de Site en indien u zich niet actief verzet tegen het gebruik van cookies, stemt u in met het gebruik van cookies door Cassis en zal uw toestemming worden opgeslagen in uw browser. Op die manier zal de informatie van de « cookie banner » niet dienen te worden gereproduceerd op elke pagina van de Site of tijdens een volgende connectie. In het geval dat uw toestemming niet meer zou geregistreerd zijn in uw browser (bijvoorbeeld in geval van verwijdering van uw cookies), zal de « cookie banner » opnieuw verschijnen tijdens uw volgende bezoek van de Site.

Cassis installeert en maakt gebruik van bepaalde cookies op uw apparaat die technisch vereist zijn en die niet uw voorafgaande toestemming nodig hebben. Andere cookies – zoals cookies om de navigatie ervaring te verbeteren door bepaalde gegevens op te slaan (dit vermijdt dat u telkens bij elke connectie dergelijke gegevens opnieuw dient in te voeren) en door de inhoud van de Site aan te passen aan uw voorkeuren –, kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt op basis van uw afzonderlijke toestemming. U kan, op elk moment, de cookies wissen of blokkeren in de instellingen van uw browser. Echter kunnen bepaalde functies van de Site die het gebruik van dergelijke cookies vereisen niet langer beschikbaar zijn. Zo wordt bijvoorbeeld de inhoud van uw eventuele winkelmand in een cookie opgeslagen, zodat het om technische redenen niet mogelijk is om in de Online Shop te winkelen zonder dat u de installatie van deze cookie aanvaardt.

Cassis maakt gebruik van sessiecookies, die worden verwijderd zodra u het browservenster afsluit of uw apparaat uitschakelt. Cassis maakt eveneens gebruik van permanente cookies die op de harde schijf van uw apparaat worden opgeslagen, tenzij ze worden verwijderd zoals hierboven uitgelegd. Voor meer informatie over cookies nodigt Cassis u uit voor een bezoek aan de website www.allaboutcookies.org.

Cassis gebruikt analytische cookies teneinde algemene informatie te verzamelen over de manier waarop de gebruikers de Site gebruiken (bijvoorbeeld: welke zijn de pagina’s die zij het vaakst bezoeken). Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikers zouden kunnen identificeren. Alle informatie die wordt verzameld via die cookies dienen uitsluitend om de functionaliteit van de Site te begrijpen en te verbeteren. Cassis maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (« Google »). De informatie met betrekking tot uw gebruik van de Site gegenereerd door Google Analytics wordt meestal doorgegeven en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Echter, de code « gat_anonymiseIp(); » is door Google Analytics op de Site toegevoegd om de anonieme registratie van IP-adressen te verzekeren, gekend onder de naam « IP masking ». Het anonimiseren van het IP-adres door Google op de Site kapt uw IP-adres af op het grondgebied van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres zal uitsluitend in uitzonderlijke gevallen worden verzonden op de server van Google in de Verenigde Staten. Zij zal er aldus worden afgekapt. Google zal deze informatie gebruiken voor rekening van Cassis teneinde uw gebruik van de Site te analyseren, rapporten over de activiteit van de Site samen te stellen en aan Cassis anderen diensten te verstrekken met betrekking tot de Site en het gebruik van Internet. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kan het doorgeven aan Google van de gegevens gegenereerd en opgeslagen door de cookie met betrekking tot uw gebruik van de Site (daarin begrepen uw IP-adres) voorkomen en hun verwerking door Google verhinderen door de module beschikbaar op het adres https://tools.google.com/dlpage/gaoptout te downloaden en te installeren. Aanvullende informatie met betrekking tot de algemene gebruiksvoorwaarden en met betrekking tot het privacy beleid van Google Analytics is beschikbaar op de adressen https://www.google.com/analytics/terms/ en https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Cassis maakt eveneens gebruik van bepaalde cookies van derden, zoals DoubleClick van Google, om reclameboodschappen weer te geven op andere sites die u bezoekt nadat u de Site hebt bezocht (« remarketing »).

Onderstaande tabel lijst de cookies die eigendom zijn van Cassis en de cookies van derde partijen op die worden gebruikt door Cassis op de Site:

Opslagwijze Naam

Type

Derde partij / Eigen

Beschrijving Geldigheidsduur
Cookie dwsid Eigen Sessiecookie voor geverifieerde gebruikers. Sessie
Cookie dwsecuretoken_XXXXX Eigen Authenticatiesessie-cookie Sessie
Cookie dwanonymous_XXXXX Eigen Anoniem sessiecookie om het gedrag te monitoren. 6 maanden
Cookie dwcustomer_XXXXX Eigen UserID van de klant om deze laatste te identificeren. Sessie
Cookie dwsourcecode_XXXXX Eigen Identificeert specifieke actieve broncodes. 6 maanden
Cookie dwpersonalization_XXXXX Eigen Maakt testen met A/B mogelijk. Sessie
Cookie Dwsid Eigen Het volgen van winkelmand mogelijk maken. Sessie
Cookie Locale_url Eigen Identificeert de voorkeurslocatie van de klant. Onbeperkt
Cookie Subscribed_newsletter Eigen Controleert of de klant de uitnodiging voor de nieuwsbrief heeft ontvangen. 1 jaar
Cookie Dw_cookie_accepted Eigen Controleert of de cookie-installatie wordt geaccepteerd in de cookie banner. Onbeperkt
Cookie Cqid Eigen Anoniem ID voor gebruikers. Sessie
Cookie Cquid Eigen Logged-in user. Sessie
Cookie __cq_seg Eigen Informatie inzage gepersonaliseerde opzoekingen. 1 maand
Cookie Bc Eigen Bevat de geschiedenis van geraadpleegde artikelen. 1 maand
Cookie Uuid Derde partij Willekeurige gebruikers 1 maand
Cookie __cqviews Derde partij Bevat aanbevelingen die worden verzonden en gezien. Sessie
Cookie Doubleclick Derde partij Deze cookies stellen DoubleClick in staat om de kwaliteit van de reclame te verbeteren. Er zijn verschillende typen, met verschillende toepassingen. Ze worden in het bijzonder gebruikt om de relevantie van reclameboodschappen te optimaliseren, de rapporten inzage de campagneresultaten te verbeteren en te voorkomen dat advertenties opnieuw worden uitgevoerd die de gebruiker al heeft gezien. Meer informatie over DoubleClick cookies vindt u op https://www.google.com/intl/fr/policies/technologies/ 2 jaar
Cookie datr, lu, c_user, fr, xs, p, presence, act, sub, sb Derde partij Deze cookies worden door Facebook geïnstalleerd en stellen u in staat om producten te publiceren op het Facebook platform en de advertenties van Cassis op hun platform te verbeteren. Meer informatie over deze cookies vindt u op https://www.facebook.com/policies/cookies/ 2 jaar
Cookie PREF, NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID, S, SS, SID, BEAT Derde partij Deze cookies worden door Google geïnstalleerd en optimaliseren de Google-diensten. Meer informatie over deze cookies vindt u op https://www.google.com/intl/fr/policies/technologies/types/.  
Cookie __utma, __utmc, __utmc, _ga, _gat Derde partij Deze cookies worden door Google Analytics geïnstalleerd. Ze stellen Cassis in staat om gebruiksgegevens van de Site te aggregeren. Meer informatie over deze cookies vindt u op https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=fr 2 jaar
Cookie Sb_[unique identifier] Derde partij Deze cookie wordt geïnstalleerd door Selligent en wordt gebruikt om de gebruiker te identificeren om zijn gedrag beter te begrijpen. Meer informatie over deze cookie vindt u op http://www.selligent.com/third-party-cookies 10 jaar
Cookie _vis_opt_exp_[experiment], _ vis_opt_test_cookie,  _vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_combi, _vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_exclude, _vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_split, _vis_opt_s, _vis_opt_out, _vwo_uuid, Derde partij

Deze cookies worden door VWO geïnstalleerd. Ze laten ons toe om verschillende varianten van de Site te testen, om het gebruik en de werking ervan te verbeteren.

Meer informatie over deze cookies vindt u op https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/

10 jaar
Cookie _hstc, _ga, _gid, hubspotutk, Derde partij Deze cookies worden door Trusted Shops geïnstalleerd. Ze stellen ons in staat om evaluatieverzoeken naar onze klanten te sturen en evaluaties van onze Site en onze producten weer te geven. 3 jaar
Cookie _ga, applicationid, sid Derde partij Deze cookies worden door Wonderpush geïnstalleerd en stellen ons in staat om u, via uw browser, push-berichten te sturen over onze acties. 10 jaar
Cookie _hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets, _hjMinimizedTestersWidgets, _hjIncludedInSample, Derde partij Deze cookies worden door Hotjar geïnstalleerd. Het is een platform dat ons toelaat het gedrag van de Site beter te begrijpen en onderzoeken bij klanten houden. Meer informatie over Hotjar vindt u op https://www.hotjar.com/cookies 1 jaar
Cookie _iz_uh_ps_, _iz_sd_ss_ Derde partij Deze cookies worden door Informizely geïnstalleerd. Het is een platform dat ons toelaat het gedrag van de Site beter te begrijpen en onderzoeken bij klanten houden. 1 jaar
Cookie              referral_tracking_<some_ID> Derde partij Deze cookies worden door Buyapowa geïnstalleerd en laten ons toe een referral progamma uit te baten   1 maand

 

8. Sociale plug-ins
De Site gebruikt sociale plug-ins voor sociale netwerken, waaronder de knop « Delen » op Facebook, Twitter en Pinterest (het « Sociale Netwerk »).

- De website facebook.com wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten beheerd. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland is verantwoordelijke voor de website facebook.be.
- De website www.twitter.com wordt door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 Verenigde Staten beheerd. De verantwoordelijke voor de verwerking ten opzicht van gebruikers in de Europese Unie is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland.
- De website www.pinterest.com wordt door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten beheerd. De verantwoordelijke voor de verwerking ten opzicht van gebruikers in de Europese Unie is Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Teneinde uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, heeft Cassis besloten geen gebruik te maken van directe sociale plug-ins. Als alternatief gebruikt Cassis een technische oplossing die u in staat stelt te beslissen of en wanneer u gegevens doorstuurt naar de beheerder van het Sociale Network. De gegevens worden dus niet automatisch doorgestuurd naar de Sociale Netwerken. Pas wanneer u op de betreffende knop klikt, maakt uw browser verbinding met de servers van het Sociale Netwerk.

Concreet betekent dit dat u, door te klikken op de knop « Delen » van het Sociale Netwerk of op een andere knop met het pictogram ervan, toestemming geeft (i) voor de verbinding van uw browser met de servers van het Sociale Netwerk en (ii) voor het verzenden van uw gebruiksgegevens naar de beheerder van dat Sociale Netwerk, ongeacht of u geregistreerd bent bij het Sociale Netwerk.

Cassis heeft geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die het Sociale Netwerk kan verzamelen. Enkel de website van het Sociale Netwerk bepaalt welke gegevens via de sociale plug-ins worden verzameld, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens via de sociale plug-ins van de Sociale Netwerken, nodigt Cassis u uit om het privacy beleid van het betreffende Sociale Netwerk te raadplegen:

- Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
- Twitter: https://twitter.com/fr/privacy.
- Pinterest: https://policy.pinterest.com/fr/privacy-policy.

9. Links naar websites van derden
De Site kan hyperlinks of verwijzingen naar andere websites van derden bevatten. Wanneer u deze hyperlinks of verwijzingen gebruikt, verlaat u de Site. Huidige Privacy Beleid is niet van toepassing op deze andere websites van derden. Cassis adviseert u daarom het privacy beleid te raadplegen dat op deze andere websites van toepassing is. Cassis is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites van derden en raadt u ten zeerste aan het privacy beleid van elke website te bekijken voordat u enige Persoonsgegevens over u verstrekt.

10. Veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens
Cassis heeft de vereiste veiligheidsmaatregelen ingevoerd om de Persoonsgegevens die werden verkregen door middel van gebruik van de Site en Diensten te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen verlies evenals tegen de wijziging, het gebruik, de toegang, en iedere andere illegale of niet-toegelaten verwerking. Cassis neemt maatregelen teneinde de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te behouden en deze te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking. Cassis zal uw Persoonsgegevens niet ter beschikking stellen van het publiek.

11. Uw rechten
Overeenkomstig de Privacywet heeft u het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens, zoals verzameld en verwerkt door Cassis, en er (voorkomend) de verbetering of verwijdering van te vragen in het geval dat ze onjuist of niet noodzakelijk zouden zijn. Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het om een schriftelijke en ondertekende verzoek te richten op het e-mailadres privacy@Cassis.be of op het postadres Cassis NV – 1440 Braine-le-Château (België), Parc Industriel(W-B) 9, met een kopie van uw identiteitskaart of elk ander identificatiedocument, evenals elk document waaruit het bewijs voortvloeit dat de Persoonsgegevens op u als gebruiker betrekking hebben. Indien u, op eender welk moment, wenst dat Cassis stopt met de verwerking van uw Persoonsgegevens en met u te contacteren in verband met commerciële en publicitaire communicatie, kan u zich, op elke moment, gratis en zonder opgave van reden, verzetten tegen toekomstige verwerking van uw Persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, door de hierboven in huidig artikel 11 beschreven procedure te volgen.

U heeft altijd het recht om op elk moment uw toezegging tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Deze intrekking heeft geen gevolg voor de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerking voorafgaand aan de intrekking. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een schending van de privacywetgeving vormt heeft u om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid, met name in de lidstaat van de Europese Unie waar u woont, uw werkplek of het land waar de overtreding plaatsvond. De toezichthoudende overheid voor België is de autoriteit voor gegevensbescherming https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 

Laatste update: Oktober 2018

Download de Privacy beleid in pdf